News

News

HANDY HAS BEEN SUCCESSFUL HANDLE FOR NEW RESTAURANT PARTNERS!

2. Sản phẩm / Dịch vụ + List danh mục các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp + Sản phẩm 1: HANDY App (dành cho users) - Đã cung cấp link phía trên + Chú thích: HANDY APP là một ứng dụng dùng để đặt và giao món ăn tại...
News

HANDY HAS BEEN SUCCESSFUL HANDLE FOR NEW RESTAURANT PARTNERS!

2. Sản phẩm / Dịch vụ + List danh mục các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp + Sản phẩm 1: HANDY App (dành cho users) - Đã cung cấp link phía trên + Chú thích: HANDY APP là một ứng dụng dùng để đặt và giao món ăn tại...
News

HANDY HAS BEEN SUCCESSFUL HANDLE FOR NEW RESTAURANT PARTNERS!

2. Sản phẩm / Dịch vụ + List danh mục các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp + Sản phẩm 1: HANDY App (dành cho users) - Đã cung cấp link phía trên + Chú thích: HANDY APP là một ứng dụng dùng để đặt và giao món ăn tại...
News

HANDY HAS BEEN SUCCESSFUL HANDLE FOR NEW RESTAURANT PARTNERS!

2. Sản phẩm / Dịch vụ + List danh mục các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp + Sản phẩm 1: HANDY App (dành cho users) - Đã cung cấp link phía trên + Chú thích: HANDY APP là một ứng dụng dùng để đặt và giao món ăn tại...
News

HANDY HAS BEEN SUCCESSFUL HANDLE FOR NEW RESTAURANT PARTNERS!

2. Sản phẩm / Dịch vụ + List danh mục các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp + Sản phẩm 1: HANDY App (dành cho users) - Đã cung cấp link phía trên + Chú thích: HANDY APP là một ứng dụng dùng để đặt và giao món ăn tại...